Liikekumppanien tietosuojaseloste Bunge Euroopassa

 

I. Johdanto ja soveltamiskohteet

Bunge (“Bunge”, “me”, tai “meidän”) on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja tietosuojalakien mukaisesti, johon kuuluu myös yleinen tietosuoja-asetus (“GDPR”).

Tässä liikekumppanien tietosuojaselosteessa Bunge Euroopassa (”tietosuojaseloste”) kuvataan minkä tyyppisiä henkilötietoja Bunge kerää, kuinka Bunge käyttää henkilötietoja, keiden kanssa Bunge jakaahenkilötietojajaoikeuksista,jotkasinullaonrekisteröitynä.Tässätietosuojaselosteessakuvataan myös kuinka voit ottaa meihin tarvittaessa yhteyttä tietosuojakäytäntöihimme liittyen.

Bungen liikekumppaneihin liittyvien henkilötietojen suojaaminen on yksi Bungen ensisijaisista tavoitteista. Siksi tätä tietosuojaselostetta sovelletaan entisiin, nykyisiin ja tuleviin liikekumppaneihin, kuten sijoittajiin, osakkeenomistajiin, urakoitsijoihin, palveluntarjoajiin, konsultteihin, neuvonantajiin, maanviljelijöihin, tuottajiin, asiakkaisiin, mukaan lukien mahdolliset alihankkijat, ja kuluttajiin loppukäyttäjinä sekä heidän valtakirjojensa haltijoihin, edustajiin ja työntekijöihin liikesuhteen yhteydessä (kukin "liikekumppani").

Voimme tarjota täydentäviä tietosuojaselosteita tietyissä tilanteissa, kun keräämme tai käsittelemme henkilötietojasi, jotta olisit täysin tietoinen siitä, miten ja miksi käytämme henkilötietojasi. Nämä täydentävät selosteet tulee lukea yhdessä tämän selosteen kanssa. Jos tämän selosteen ja näiden lisäselosteiden välillä on ristiriitoja, täydentävät selosteet ovat ensisijaisia.

II. Rekisterinpitäjien yhteystiedot

Rekisterinpitäjät Bungen liikekumppaneihin liittyvien henkilötietojen käsittelyä varten on lueteltu liitteessä 1.

III. Tietosuojavastaavien ja tietosuojakoordinaattorien yhteystiedot

Paikallinen tietosuojakoordinaattori (“DPC”) ja tietosuojavastaava (”DPO”) on nimetty maakohtaisesti.

DPC:t / DPO:t ovat mukana kaikissa henkilötietojesi suojaamiseen liittyvissä asioissa. Erityisesti DPC:t / DPO:t vastaavat tämän ilmoituksen ja sovellettavan tietosuojalain noudattamisen valvonnasta. He antavat pyynnöstä myös neuvoja tietosuoja-asioissa.

Mikäli tarvitset lisätietoja tästä ilmoituksesta, ota yhteyttä paikalliseen DPC:hen tai DPO:hon.

Paikallisten DPC:n ja DPO:n yhteystiedot ovat liitteessä 2.

Voit myös ottaa yhteyttä Bunge SA:n lakiosastoon osoitteessa [email protected].

IV. Käsiteltävien henkilötietojen luokitukset

Käsittelemme seuraavanlaisia liikekumppaneihimme liittyviä henkilötietoja:

 • Nimi, sukupuoli, ikä, osoite, syntymäaika ja -paikka, henkilökortin tai passin tiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus;
 • ammatti / nimi, organisaation nimi, osasto, yrityksen postiosoite, yrityksen puhelinnumero, f aksinumero, yrityksen sähköpostiosoite, alv-numerot, verotunnusnumerot, kielivalinta;
 • pankkitiedot, tiedot luottokelpoisuudesta (esim. tilinpäätös);
 • rekisterikilven numero, ajokortti;
 • valvontakameran kuvat, työlupa, työaika- / poissaoloaika, erityiset työluvat, koulutustiedot, tiedot Bungen myöntämistä kulkuluvista, valokuvat, ansioluettelo, asiaankuuluva kokemus ja / tai akateeminen ja ammatillinen pätevyys, ammattiluvat ja sertifikaatit;
 • sosiaalisen median alustoilla (esim. Bungen Facebook-sivuston seuraajat) käsitellyt henkilötiedot ja Bungen verkkosivustoille upotetut sosiaalisen median laajennukset, kuten nimesi, profiilikuvasi ja se, että olet kiinnostunut Bungesta;
 • GDPR:n määrittelemät erityiset henkilötietoryhmät, kuten terveyteen liittyvät tiedot;
 • rikosoikeudellisiin tuomioihin ja rikoksiin liittyvät henkilötiedot, kuten rikosrekisterit. Tällainen käsittely tapahtuu vain, jos oikeusperusta on määritetty ja:
  • se toteutetaan vain viranomaisen valvonnassa;tai
  • se on hyväksytty EU:n tai EU:n jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa säädetään rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien asianmukaisista suojatoimenpiteistä.

Bunge ylläpitää henkilötietoja tavalla, joka varmistaa niiden paikkansapitävyyden, täydellisyyden ja ajantasaisuuden

V. Tietojenkäsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Bunge käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti ja vain rajoitettuihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Bunge ei käytä henkilötietoja mihinkään tarkoitukseen, joka on ristiriidassa sen tarkoituksen kanssa, jota varten ne on alun perin kerätty, ellei (i) annat etukäteen nimenomaisen suostumuksen jatkokäsittelyyn; tai (ii) EU:n tai EU:n jäsenvaltion lainsäädännössä sallitaan tällainen jatkokäsittely.

Bunge käsittelee liikekumppaneitaan koskevia henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin ja vastaavaan oikeusperustaan pohjaten:

Tietojen käyttötarkoitus Oikeusperusta
Arvioidaan aikeissa olevien tarjoajien valmiuksia ja resursseja mahdollisten kiinnostuksenilmaisupyyntöjen ja tarjouspyyntöjen yhteydessä. Bungen oikeutetut edut johtaa ja kehittää kaupallista toimintaansa.
Sopimusten tekeminen ja hallinta, luottotietojen analysointi, liikesuhteiden hallinta, tilausten toteutus, tavaroiden ja palvelujen toimitusten hallinta, tavaroiden ja palvelujen maksaminen ja laskutus, yhteydenotto liikekumppaneihin (joko suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen kautta). B-to-C: Sopimusvelvoite.
B-to-B: Bungen oikeutetut edut hoitaa Bungen liiketoimintaa tarpeen mukaan tavaroiden tai palvelujen toimittamiseksi ja parantamiseksi; ja oikeudellinen velvoite.
Kaikki nykyiset ja mahdolliset urakoitsijat: Sopimusvelvoite; Bungen oikeutetut edut hallita Bungen liiketoimintaa; ja oikeudellinen velvoite.
Myynninedistämistoimien, suoramarkkinoinnin ja kyselyjen suorittaminen (joko suoraan tai epäsuorasti kolmannen osapuolen välityksellä). Bungen oikeutetut edut edistävät Bungen asemaa markkinoilla.
Hyödyt sosiaaliseen mediaan liittyvästä analytiikasta. Bungen oikeutetut edut kehittää kaupallista toimintaa ja parantaa sen tuotteita ja palveluja.
Vaatimustenmukaisuuden ja / tai seuraamusten tarkastusten ja tutkimusten suorittaminen. Laillinen velvoite; Bungen oikeutetut edut Bungen moitteettoman toiminnan ja lakien noudattamisen varmistamiseksi.
Varmistetaan turvallisuus, mukaan lukien henkilöllisyystarkastukset ja paikan päällä kävijöiden tarkastus. Yhtiön oikeutetut edut yhtiön turvallisuuden ja eheyden varmistamiseksi; tai nimenomainen suostumus erityisten henkilötietoryhmien tapauksessa.
Työnjako työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta, työterveys- ja työturvallisuuskoulutukset, työterveyden ja - turvallisuuden ennaltaehkäisy sekä turvallisuus- ja turvallisuuspoikkeamien hallinta. Sopimusvelvoite;
Laillinen velvoite;
Bungen oikeutetut edut Bungen turvallisuuden varmistamiseksi sekä turvallisen työympäristön takaamiseksi kaikille Bungen tiloissa asuville ihmisille; tai nimenomainen suostumuksesi erityisten henkilötietoryhmien tapauksessa.
Lakisääteisten velvoitteiden ja / tai lakisääteisten tutkimusten noudattaminen ja Bungen avustaminen kaikissa vaatimuksissa, oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyissä, mukaan lukien työantajaan liittyvät menettelyt. Laillinen velvoite; Bungen oikeutetut edut Bungen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja Bungen oikeudellisten etujen puolustamiseksi.
Bungen suojaaminen vahingoilta, varkailta, oikeudelliselta vastuulta, petoksilta, tietojen menetyksiltä ja luottamuksellisten tietojen luvattomalta paljastumiselta (mukaan lukien tietojen menetyksen estotyökalujen avulla), väärinkäytöltä tai muulta väärinkäytöltä. Laillinen velvoite; Yhtiön oikeutetut edut yhtiön moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ja Bungen oikeudellisten etujen puolustamiseksi.
Bungen liiketoimien hallinta (mukaan lukien muun muassa sulautuminen, yritysosto, myynti tai selvitystila). Bungen oikeutetut edut harjoittaa Bungen liiketoimintaa.
Osakkeenomistajien kokouksiin osallistumisen ja äänestysmenettelyjen valmistelu ja hallinta, Bungen nimellisten osakkeenomistajien rekisterin hallinta, osinkojen ja muiden osinkojen maksaminen Bungen osakkeenomistajille ja / tai muiden Bunge-arvopaperien haltijoille. Laillinen velvoite.
Yrityksen toiminnan hallinta, mukaan lukien Bungen IT-resurssien asianmukainen toiminta ja turvallisuus. Bungen oikeutetut edut Bungen tietoturvan ja turvallisuuden takaamiseksi.

Bunge varmistaa, että sen sisäiset hallintomenettelyt määrittelevät selvästi syyt päätöksiin käyttää henkilötietoja jatkokäsittelyyn. Ennen kuin sinun henkilötietojasi käytetään muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin kerätty, sinulle ilmoitetaan uudesta tarkoituksesta.

VI. Henkilötietojen luovuttaminen

Bunge myöntää pääsyn henkilötietoihin vain tietotarpeella ja pääsy rajoitetaan henkilötietoihin, jotka ovat tarpeen sen toiminnon suorittamiseksi, jolle pääsy on myönnetty.

Ellei osiossa V ja sovellettavista laeista ja asetuksissa kuvatuista tarkoituksista muuta johdu, Bunge paljastaa ajoittain käsiteltäviä henkilötietoja seuraavasti:

 1. Bungen organisaatiossa sisäisesti
  1. Erikseen valtuutetuille henkilöstön jäsenille;
  2. Kenelle tahansa Bunge-konsernin jäsenelle, mikä tarkoittaa tytäryhtiöitä.
 2. Kolmansille osapuolille
  1. Oleelliset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat;
  2. Toimittajat, urakoitsijat ja yhteistyökumppanit (esim. liikesuhteiden hallintapalvelujen tarjoajat, ammatilliset neuvonantajat, tutkimus- tai markkinointitoimistot, IT- palveluntarjoajat);
  3. Maksukyvyttömyysvalvojat yksityisen konkurssin yhteydessä;
  4. Hallinnolliset viranomaiset, valtiolliset tai heidän toimivallan alalla toimivat organisaatiot;
  5. Mahdolliset Bungen tai Bungen liiketoiminnan ostajat.

Henkilötietojen käyttöoikeus linkitetään aina toimintoon, joten lupaa ei laajenneta koskemaan henkilökohtaisia tietoja henkilökohtaisesti. Palveluntarjoajat saavat henkilötietoja vain Bungen kanssa tehdyn palvelusopimuksen tarkoitusten mukaisesti.

VII. Vuorovaikutus Bungen kanssa sosiaalisen median kautta

Lisätietoja siitä, miten henkilötietojasi käsitellään sosiaalisen median alustoilla, mukaan lukien mahdolliset kohdennetut mainokset, saat kyseisen sosiaalisen median alustan tietosuojakäytännöistä ja käyttöehdoista.

Mikäli päätät olla vuorovaikutuksessa Bungen kanssa sosiaalisen median kautta Bungen hallinnoimalla sosiaalisen median sivulla (“Bunge Social Media”), kuten Facebook, Instagram, Twitter tai LinkedIn, henkilökohtaiset tietosi näkyvät kaikille henkilökohtaisen verkkosivusi kävijöille riippuen tietosuoja- asetuksesi asiaankuuluvalla sosiaalisen median alustalla, sekä myös Bungelle. Voit milloin tahansa poistaa näillä sivustoilla jakamasi tiedot asiaankuuluvan sosiaalisen median alustan tililtä. Bunge ei seuraa aktiivisuuttasi käyttämilläsi sosiaalisen median sivustoilla. Ota yhteyttä, jos olet tekemässä pyynnön, jota et pysty itse toteuttamaan ja se liittyy Bunge Social Media -sivuun.

Lisäksi ja siltä osin kuin Bunge on yhdessä vastuussa Bunge Social Media -sivun sosiaalisen median alustan kanssa, Bungella on pääsy sosiaalisen median alustan kautta yhdistettyihin tietoihin, jotka tarjoavat mm. tilastoja ja tuovat lisätietoa henkilön toiminnasta Bunge Socialin Media -sivuilla.

VIII. Kansainväliset tiedonsiirrot

Kansainvälisellä tiedonsiirrolla tarkoitetaan henkilötietojen siirtämistä ETA:n ja Sveitsin ulkopuolelle.

Bungen kansainvälinen vaikutus sisältää henkilötietojen siirtämisen muille konserniyhtiöille tai kolmansille osapuolille, jotka voivat sijaita ETA:n ja Sveitsin ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvallat. Bunge varmistaa, että kun henkilötietoja siirretään maihin, joissa on erilaiset tietosuojastandardit, toteutetaan asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen riittävän suojaamiseksi tällaisten tiedonsiirtojen turvaamiseksi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Bunge on toteuttanut ryhmän sisäisen kansainvälisen tiedonsiirtosopimuksen kattamaan kansainväliset tiedonsiirrot Bunge-konserniin kuuluvien yritysten välillä. Kopion tästä saa ottamalla yhteyttä Bunge SA: n lakiosastoon osoitteessa [email protected]

IX. Henkilötietojen säilyttäminen

Bunge ei säilytä henkilötietojasi kauemmin kuin on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muutoin käsitelty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ja joihin Bungella on voimassa oleva oikeusperusta. Emme missään tapauksessa säilytä tietoja pidempään kuin sallitaan paikallisten lakisääteisten säilytyskausien, esimerkiksi vero- tai kaupallisten vaatimusten, mukaan.

Siinä tapauksessa, että Bunge olisi osallisena oikeudellisissa vaatimuksissa, meillä on oikeus jatkaa sellaisten henkilötietojesi käsittelyä, joilla on merkitystä tällaisten vaatimusten kannalta, paikallisten säilytysvaatimusten mukaisesti.

X. Tietosuojaoikeudet

Sovellettavien tietosuojalakien mukaan sinulla on seuraavat oikeudet. Voit käyttää näitä oikeuksia milloin tahansa ja tietyin ehdoin ottamalla yhteyttä paikalliseen DPC:hen tai DPO:hon:

 • Oikeus tutustua henkilötietoihin, oikaista ja poistaa niitä;
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen;
 • Oikeus vastustaa käsittelyä;
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen soveltuvin osin;
 • Oikeus peruuttaa suostumus, jos käsittely perustuu suostumukseen; ja
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

XI. Toteutus

Tätä ilmoitusta sovelletaan kaikkiin Bungen toimijoihin Euroopassa, ja ne pannaan täytäntöön jokaisessa maassa.

XII. Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta ja yhteystiedot

DPC:n ja DPO:n vastuulla on seurata ja varmistaa, että Bungessa noudatetaan henkilötietojen käsittelyä tämän ilmoituksen ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

Kuten edellä mainttu, voit ottaa yhteyttä paikalliseenDPC:hen tai DPO:hon tai Bunge SA:n lakiosastoon kaikissa henkilötietojesi käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja käyttääksesi edellä mainittuja oikeuksiasi. Paikallisten DPC:n ja DPO:n yhteystiedot ovat liitteessä 2.

XIII. muuta

Bunge SA (13 route de Florissant, 1206, Geneve, Sveitsi) voi ajoittain tarkistaa ja muuttaa tätä ilmoitusta, ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asianmukaisesti.

 

Liite1

 

Luettelo rekisterinpitäjistä

 

Maa

Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

Itävalta

Bunge Austria GmbH

Industriegelände West 3, 2460 Bruck an der Leitha, Austria

Bulgaria

Kaliakra AD

10 Tsar Osvoboditel Blvd., 3rd

f loor,1000 Sofia, Bulgaria

Suomi

Bunge Finland Oy

PL 400, 21201 Raisio, Finland

Ranska

Bunge France S.A.S.

28ter, rue de la Paix et des Arts, F-44600 Saint Nazaire, France

Saksa

Bunge Deutschland GmbH

Bonadiesstrasse 3-5, D-68169 Mannheim, Germany

Walter Rau

Lebensmittelwerke GmbH

Münsterstr. 9 – 11, D-49176

Hilter, Germany

Walter Rau Neusser Öl und Fett AG

36, Industrie Strasse

41460 Neuss, Germany

Westf älische Lebensmittelwerke

Lindemann GmbH & Co. KG

Herf order Str. 173-179, 32257 Bünde, Germany

Bunge Handelsgesellschaft mbH

Rathausmarkt 5, P.O. Box 113453, 20434 Hamburg,

Germany

Unkari

Bunge Zrt.

Váci út 43., 2nd floor, 1134

Budapest, Hungary

Italia

Bunge Italia S.p.A.

Via   Baiona, 203 - 48123 Ravenna, Italy

Novaol Srl

Via Baiona, 259, 48123

Ravenna, Italy

Alankomaat

Bunge Netherlands B.V.

Coenhavenweg 3, 1013 BK Amsterdam, The Netherlands

Koninklijke Bunge B.V.

Weena 320, 3012 NJ

Rotterdam, NL-3012, NJ Rotterdam, The Netherlands

Bunge Holdings B.V.

Bunge Loders Croklaan B.V.

Hogeweg 1, 1521 AZ, Wormerveer, The Netherlands

Bunge Loders Croklaan Oils B.V.

Bunge Loders Croklaan

Group B.V.

Puola

Zaklady Tluszczowe "Kruszwica" S.A.

ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Poland

Bunge Polska Sp. z.o.o.

ul. Niepodległości 42, 88-150

Kruszwica, Poland

Warsaw Mathematical Institute Sp. z.o.o.

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7b, Vip.   02-366 Warszawa,

Poland

ZTK Property Management Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 B street, 02-146 Warsaw

Portugali

Bunge Iberica Portugal S.A.

Rua de Palença, s/n Palença de Baixo, Pragal, 2800 Almada,

Portugal

Romania

Bunge Romania Srl

Aleea Industriilor, No. 5-7, 120068 Buzau, Romania

 

Bunge Biocombustibil Srl

Bucuresti, sector 2, Strada Barbu

Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul

nr. 1, Romania

Interoil Agritrading SA

Building Biroul nr 6, Etaj

13 Strada Barbu Vacarescu nr 201 Sectorul

SC Muntenia Oil SA

13 Floor office  no. 4, 201 BarbuVacarescu Street, 2nd

District Bucharest

Espanja

Bunge Iberica S.A.U.

Paseo de la Castellana 115, 28046 Madrid, Spain

Sveitsi

Bunge S.A.

13, route de Florissant

1206, Geneva, Switzerland

Yhdistynyt kuningaskunta

Bunge London Ltd

Room 113, 65 London Wall,

London   EC2M 5TU, United Kingdom

Bunge Corporation Ltd

 

Liite2

 

Tietosuojakoordinaattorit jatietosuojavastaavienyhteystiedot

 

Maa

Rekisterinpitäjä

Tietosuojakoordinaatttorit(DPC)

Tietosuojavasta

ava(DPO)

Itävalta

Bunge Austria GmbH

Email:

[email protected]

Phone: +43 2162 606 30

 

Bulgaria

Kaliakra AD

Email:

[email protected] Phone: +40 2130 532 00

 

Suomi

Bunge Finland Oy

Email:

[email protected] e.com Phone: +358 20 125 2200

 

Ranska

Bunge France S.A.S.

Email:

[email protected] m

Phone: + 33 25 116 4400

 

Saksa

Bunge Deutschland GmbH

Email:

[email protected] e.com

Phone: +49 6213 704 111

Data Protection Officer may be contacted at: [companyaddress asprovided inAnnex1]

Walter Rau

Lebensmittelwerke GmbH

Email:

[email protected] e.com Phone: +49 5424 366 777

Walter Rau Neusser

Öl und Fett AG

Email:

[email protected] Phone: +49 2131 2080

Westf älische Lebensmittelwerke

Lindemann GmbH & Co. KG

Email: [email protected] Phone: +49 5223 8203 20 / +49 5223

8203

Bunge Handelsgesellschaf t

mbH

Email:

[email protected] e.com

Phone: +49 40 822217160

Unkari

Bunge Zrt.

Email:

[email protected]

Phone: +3612376400

 

Italia

Bunge Italia S.p.A.

Email:

[email protected] e.com Phone: +39 0544 696311

 

Novaol Srl

Alankomaat

Bunge Netherlands B.V.

Email:

[email protected] m Phone: +39 0544 69 63 40

 

Koninklijke

Bunge B.V.

Email:

BEU.ROT.Datap [email protected] Phone: +31 10 217 66 66

 

Bunge Holdings B.V.

 

Bunge Loders

Croklaan B.V.

Email:

BEU.WOR.Datap [email protected] m Phone: +31 75 629 24 17

 

Bunge Loders

Croklaan Oils B.V.

Bunge Loders Croklaan Group

B.V.

Puola

Zaklady Tluszczowe "Kruszwica" S.A.

Email:

[email protected] e.com Phone: + 48 52 35 35 100

 

Bunge Polska Sp. z.o.o.

Email: [email protected] Phone: + 48 52 35 35 100

Warsaw Mathematical Institute Sp. z.o.o.

Email:

BEU.WMI.Datap [email protected] e.com Phone: +48 22 312 46 01

ZTK Property

Management Sp. z o.o.

Email:

BEU.ZTKPM.Datap [email protected] unge.com Phone: +48 22 335 67 00

 

Portugali

Bunge Iberica Portugal S.A.

Email:

[email protected] Phone: +351 21 294 91 00

 

Romania

Bunge Romania

Srl

Email:

[email protected] Phone: +40 21 305 32 00

Data Protection

Officer may be contacted at: [company addressas provided inAnnex1]

Bunge Biocombustibil Srl

Interoil Agritrading S.A.

SC Muntenia Oil SA

Espanja

Bunge Iberica

S.A.U.

Email:

[email protected] Phone: + 34 93 470 53 20

 

Sveitsi

Bunge S.A.

Email:

[email protected] Phone: +41 22 592 91 00

 

Yhdistynyt kuningaskunta

Bunge London Ltd

 

Bunge

Corporation Ltd