Bunge Eurooppa Asiakkaan/myyjän tietosuojaseloste, EU

 

I Johdanto ja soveltamisala

Bunge sitoutuu käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti kaikissa niissä maissa, joissa se toimii.

Tässä EU:n asiakas/myyjä -tietosuojaselosteessa ("Seloste") kuvataan, minkä tyyppisiä henkilötietoja Bunge kerää, miten se käyttää henkilötietoja ja kenelle se jakaa henkilötietoja sekä ne oikeudet, joita sinulla on rekisteröitynä Bungen henkilötietojen käytön osalta. Tässä selosteessa kerrotaan myös, miten voit ottaa meihin yhteyttä tietosuojakäytäntöasioissa.

II Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä tässä selosteessa kerrottuihin tarkoituksiin vastaavat yksiköt (rekisterinpitäjät) kotimaassasi on lueteltuna liitteessä 1.

III Tietosuojavastaavan ja tietosuojakoordinoijien yhteystiedot

Paikallinen tietosuojavastaava tai tietosuojakoordinoija nimitetään kansallisella tasolla.

Tietosuojakoordinoijat tai tietosuojavastaava ovat osallisina kaikissa henkilötietojesi suojaamiseen liittyvissä asioissa. Tietosuojakoordinoijat tai tietosuojavastaava vastaavat erityisesti tämän selosteen ja sovellettavien tietosuojalakien sekä niiden noudattamisen valvonnasta. Heiltä voi myös kysyä neuvoa tietosuoja-asioissa.

Jos jokin asia tässä selosteessa jää sinulle epäselväksi, pyydä lisätietoa tai -selvitystä paikalliselta tietosuojavastaavalta tai tietosuojakoordinoijalta.

Paikallisen tietosuojakoordinoijan ja tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat liitteessä 2.
Voit myös ottaa yhteyttä Bunge SA:n lakiosastoon osoitteeseen:

[email protected].
IV Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeudellinen perusta

Bunge käsittelee henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti ja vain nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin. Bunge ei käytä henkilötietoja mihinkään tarkoitukseen, joka on yhteensopimaton sen tarkoituksen kanssa, johon ne on alun perin kerätty, ellet ole antanut etukäteen nimenomaista suostumustasi edelleenkäsittelyyn.

Bungen asiakkaita/myyjiä koskevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kauppasuhteiden hallintaan, tilauksen toimittamiseen, tavaroiden ja palveluiden maksamiseen ja laskuttamiseen, yhteydenpitoon asiakkaisiin, myyjiin ja

  tavarantoimittajiin,

 • myynninedistämistoimiin, suoramarkkinointiin,

 • petosten havaitsemiseen ja ehkäisemiseen,

 • turvallisuuteen,

 • lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen, säännösten mukaisiin tutkimuksiin, yhtiön avuksi riitajutuissa tai sovittelussa, mukaan luettuina työtuomioistuinprosessit, ja yhtiön suojelemiseen vahingon, varkauden, oikeudellisen vastuun, petoksen, väärinkäytöksen tai muun rikkomuksen varalta,

 • yhtiön liiketoimien hallintaan (esim. yhdistyminen tai yrityskauppa),

 • yhtiön toiminnan hallintaan, mukaan luettuna yhtiön IT-järjestelmien toiminta ja

  moitteettoman toiminnan ja turvallisuuden valvonta,

 • terveys- ja turvallisuusvaaratilanteiden hallinta ja

 • tuotetoimitusten ja jakelun hallinta.

  Kunkin käyttötarkoituksen oikeudellinen perusta esitetään seuraavassa taulukossa.

Tarkoitukset

Oikeudellinen perusta

Kauppasuhteiden hallinta, tilausten toimittaminen, tavaroiden ja palveluiden maksaminen ja laskuttaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, myyjiin ja tavarantoimittajiin.

Kuluttaja-asiakkaat: Sopimusvelvoite

Yritysasiakkuudet: Oikeutettu etu hoitaa yhtiön liiketoimintaa tarkoituksenmukaisesti toimittaakseen ja kehittääkseen tuotteita tai palveluja.

Myynninedistämistoimet, suoramarkkinointi

Oikeutettu etu edistää yhtiön asemaa markkinoilla.

Petosten havaitseminen ja ehkäiseminen

Oikeutettu etu varmistaa yhtiön turvallisuus ja koskemattomuus.

Turvallisuus

Oikeutettu etu varmistaa yhtiön turvallisuus ja koskemattomuus.

Lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen, säännösten mukaisiin tutkimuksiin, yhtiön avuksi riitajutuissa tai sovittelussa, mukaan luettuina työtuomioistuinprosessit, ja yhtiön suojelemiseen vahingon, varkauden, oikeudellisen vastuun, petoksen, väärinkäytöksen tai muun rikkomuksen varalta.

Lakisääteinen velvoite ja oikeutetut edut, joilla varmistetaan yhtiön asianmukainen toiminta.

Yhtiön liiketoimien hallinta (esim. yhdistyminen tai yrityskauppa).

Oikeutettu etu hoitaa yhtiön liiketoimia.

Yhtiön toiminnan hallinta, mukaan luettuna yhtiön IT-järjestelmien toiminta ja moitteettoman toiminnan ja turvallisuuden valvonta.

Oikeutettu etu varmistaa yhtiön turvallisuus ja turvaaminen.

Terveys- ja turvallisuusvaaratilanteiden hallinta.

Oikeutettu etu varmistaa yhtiön turvallisuus ja turvaaminen.

Tuotetoimitusten ja jakelun hallinta.

Kuluttaja-asiakkaat: Sopimusvelvoite

Yritysasiakkuudet: Oikeutettu etu hoitaa yhtiön liiketoimintaa tarkoituksenmukaisesti toimittaakseen ja kehittääkseen tuotteita tai palveluja.

Bunge varmistaa, että sisäiset hallintomenettelymme määrittävät selkeästi syyt, joiden perusteella henkilötietoja päätetään käyttää jatkokäsittelytarkoituksiin. Ennen kuin henkilötietojasi käytetään muihin tarkoituksiin, kuin mihin ne alun perin kerättiin, sinulle ilmoitetaan tällaisesta uudesta tarkoituksesta.

V Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Henkilötietojen luovuttaminen on välttämätön edellytys sopimuksen solmimiselle Bungen kanssa tai lain tai asetuksen mukainen edellytys Bungelle hallinnoida asiakas/myyjäsuhdettasi. Käsiteltävät henkilötiedot rajataan tietoihin, jotka tarvitaan sen tarkoituksen toteuttamiseen, johon ne on kerätty.

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat seuraavat tiedot:

 • asiakkaan nimi, sukupuoli, ikä, osoite, syntymäaika ja -paikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansallisuus, ammatti/tehtävänimike, organisaation, osaston, alan nimi, suostumuksen päiväys, työosoite, työpuhelinnumero, työfaksinumero, työsähköpostiosoite, ALV-numerot, verotunnistenumero, pankkiyhteystiedot, pankin todistus omistusoikeudesta, ensisijainen kieli, auton rekisteritunnus, ajokortti,

 • asiakkaan valvontakamerakuvat,

 • myyjän/tavarantoimittajan nimi, sukupuoli, ikä, osoite, syntymäaika ja -paikka,

  puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansallisuus, ammatti/tehtävänimike, organisaation, osaston, alan nimi, suostumuksen päiväys, työosoite, työpuhelin- numero, työfaksinumero, työsähköpostiosoite, ALV-numerot, verotunnistenumero, pankkiyhteystiedot, pankin todistus omistusoikeudesta, ensisijainen kieli, auton rekisteritunnus, ajokortti ja

 • myyjän/tavarantoimittajan valvontakamerakuvat.

  Bunge ei kerää henkilötietoja, jos kerääminen on kielletty sovellettavissa tietosuojalaeissa.

  Henkilötietojen erityisryhmien tietoja ei käsitellä asiakkaan/myyjän yhteydessä.

  Bunge ylläpitää henkilötietoja tavalla, joka varmistaa niiden täsmällisyyden, täydellisyyden ja ajantasaisuuden.

   

VI Henkilötietojen vastaanottajat

Edellä kohdassa IV kuvattujen toimien yhteydessä yhtiön voi ajoittain olla tarpeen luovuttaa tai asettaa saatavaksi henkilötietoja muille Bunge-konsernin yhtiöille, olennaiselle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle (esim. asiakas-/myyjäsuhdetta hallinnoivat palveluntarjoajat, asiantuntijaneuvonantajat), yhtiön liikekumppaneille, sääntely- viranomaisille, valtiollisille tai valtiosta riippumattomille organisaatioille ja yhtiön tai sen liiketoiminnan mahdollisille ostajille.

Bunge myöntää pääsyn henkilötietoihin vain, kun niitä todella tarvitaan, ja pääsy rajataan henkilötietoihin, joita tarvitaan sen tehtävän suorittamineen, johon pääsy on myönnetty.

Henkilötietojen käyttöoikeus liittyy aina työtehtävään, joten oikeutta ei voida laajentaa henkilötietojen yksityiseen käyttöön. Palveluntarjoajat saavat henkilötietoja vain Bungen kanssa solmimansa palvelusopimuksen mukaisesti.

VII Kansainväliset tiedonsiirrot

Kansainvälisillä tiedonsiirroilla tarkoitetaan henkilötietojen siirtoa ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelle.

Bungen maailmanlaajuinen läsnäolo kattaa henkilötietojen siirron muille konsernin yhtiöille tai ulkopuolisille, jotka saattavat sijaita ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolella, mukaan luettuna Yhdysvallat. Bunge varmistaa, että siirrettäessä henkilötietoja valtioihin, joiden tietosuojanormit ovat erilaiset, käytetään asianmukaisia takeita suojata henkilötiedot riittävällä tavalla, jotta turvataan tällaisten tietojen siirrot sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Bungella on käytössään konsernin sisäinen kansainvälisen tiedon siirtosopimus, joka kattaa kansainväliset tiedonsiirrot Bunge-konsernin sisällä, ja kopion sopimuksesta voi pyytää Bunge SA:n lakiosastolta [email protected].

VIII Henkilötietojen säilyttäminen

Bunge ei säilytä henkilötietojasi pidempään kuin se on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai niitä muulla tavoin käsiteltiin tämän selosteen mukaisesti eikä pidempään kuin Bungella on siihen pätevät oikeudelliset perusteet. Missään tapauksessa henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin sovellettavat paikalliset säilytysvaatimukset, kuten verotukselliset tai kaupalliset vaatimukset sallivat.

Tapauksessa, jossa Bunge on mukana missä tahansa oikeudellisessa vaateessa, meillä on oikeus jatkaa kyseisille vaateille olennaisten henkilötietojesi käsittelyä paikallisten säilytysvaatimusten mukaisesti.

IX Tietosuojaoikeudet

Sovellettavien tietosuojalakien nojalla sinulla on seuraavat oikeudet ja voit käyttää niitä milloin tahansa ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojakoordinoijaan tai tietosuojavastaavaan.

 • Oikeus päästä henkilötietoihin ja oikaista tai poistaa niitä

 • Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

 • Oikeus vastustaa käsittelyä

 • Oikeus siirtää tietoja järjestelmästä toiseen sovellettavassa laajuudessa

 • Oikeus peruuttaa suostumuksen antaminen, kun käsittely perustuu suostumukseen

  ja

 • oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle.

   

X Täytäntöönpano

Tämä seloste pannaan täytäntöön ja sitä aletaan soveltaa kaikissa Bungen Euroopan yksiköissä.

XI Selosteen noudattaminen ja yhteystiedot

Suomessa tämän selosteen ja sovellettavien tietosuojalakien valvonnasta ja noudattamisesta vastaavat tietosuojakoordinoijat.

Kuten edellä mainittiin, voit ottaa yhteyttä paikalliseen tietosuojakoordinoijaan tai tietosuojavastaavaan tai Bunge SA:n lakiosastoon kaikissa sinua askarruttavissa henkilötietojesi käsittelyä koskevissa oikeuksissasi. Paikallisten ja tietosuojakoordinoijien ja tietosuojavastaavien yhteystiedot ovat liitteessä 2.

XII Muita seikkoja

Bunge SA (13 route de Florissant, 1206, Geneve, Sveitsi) voi tarkistaa ja muuttaa tätä selostetta ajoittain ja kaikista muutoksista ilmoitetaan.

 

Liite 1 Rekisterinpitäjien yhteystiedot

Maa

Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot

Suomi

Bunge Finland Oy

PL 400, 21201 Raisio, Suomi

Alankomaat

Bunge Netherlands B.V.

Coenhavenweg 3, 1013 BK Amsterdam, The Netherlands

Koninklijke Bunge BV

Weena 320, 3012 NJ Rotterdam, NL-3012, NJ Rotterdam, The Netherlands

Bunge Cooperatief UA

Bunge Loders Croklaan B.V.

Hogeweg 1, 1521 AZ,

Wormerveer, Netherlands

The

Bunge Loders Croklaan Oils B.V.

Bunge Loders Croklaan Group B.V.

Bulgaria

Kaliakra AD

10 T sar Osvoboditel Blvd., 3rd floor,1000 Sofia, Bulgaria

Espanja

Bunge Iberica S.A.U.

Paseo de la Castellana 115, 28046 Madrid, Spain

Italia

Bunge Italia S.p.A.

Via Baiona, 203 - 48123 Ravenna, Italy

Novaol Srl

Via Baiona, 259, 48123 Ravenna, Italy

Itävalta

Bunge Austria GmbH

Industriegelände West 3, 2460 Bruck an der Leitha, Austria

Portugali

Bunge Iberica Portugal S.A.

Rua de Palença, s/n Palença de Baixo, Pragal, 2800 Almada, Portugal

Puola

Zaklady Tluszczowe "Kruszwica" S.A.

ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Poland

Bunge Polska Sp. z.o.o.

ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, Poland

Warsaw Mathematical Institute Sp. z.o.o.

Ul. Bitwy Warszawskiej 1920 R. 7b, Vip. 02-366 Warszawa, Poland

ZTK Property Management Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 B street, 02-146 Warsaw

Ranska

Bunge France S.A.S.

28ter, rue de la Paix et des Arts, F-44600 Saint Nazaire, France

Romania

Bunge Romania Srl

Aleea Industriilor, No. 5-7, 120068 Buzau, Romania

Prio Extractie Srl

Bucuresti, sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 3, Romania

Prio Biocombustibil Srl

Bucuresti, sector 2, Strada Barbu Vacarescu, nr. 201, etaj 13, biroul nr. 1, Romania

Unirea Srl

Bucuresti, sector 2, Str. Barbu Vacarescu nr. 201, et. 13, Biroul nr. 2, Romania

 

Saksa

Bunge Deutschland GmbH

Bonadiesstrasse 3-5, D- 68169 Mannheim, Germany

Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH

Münsterstr. 9 – 11, D-49176 Hilter, Germany

Walter Rau Neusser Öl und Fett AG

36, Industrie Strasse 41460 Neuss, Germany

Westfälische Lebensmittelwerke Lindemann GmbH & Co. KG

Herforder Str. 173-179, 32257 Bünde, Germany

Bunge Handelsgesellschaft mbH

Rathausmarkt 5, P.O. Box 113453, 20434 Hamburg, Germany

Sveitsi

Bunge S.A.

13, route de Florissant 1206, Geneva, Switzerland

Unkari

Bunge Zrt.

Váci út 33., 2nd floor, 1134 Budapest, Hungary

Yhdistyneet kuningaskunnat

Bunge London Ltd

Room 113, 65 London Wall, London EC2M 5TU, United Kingdom

Bunge Corporation Ltd

 

Liite 2
Tietosuojakoordinoijat ja tietosuojavastaavien yhteystiedot

 

Maa

   

Rekisterinpitäjä

 

Tietosuojakoordinaattori

 

Tietosuoja- vastaava

 
     

Suomi

Bunge Finland Oy

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +358 20 125 2200

 

Alankomaat

Bunge Netherlands B.V.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +39 0544 69 63 40

 

Koninklijke Bunge B.V.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +31 10 217 66 66

Bunge Cooperatief UA

Bunge Loders Croklaan B.V.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +31 75 629 24 17

 

Bunge Loders Croklaan Oils B.V.

Bunge Loders Croklaan Group B.V.

Bulgaria

Kaliakra AD

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +40 2130 532 00

 

Espanja

Bunge Iberica S.A.U.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: + 34 93 470 53 20

 

Italia

Bunge Italia S.p.A.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +39 0544 696311

 

Novaol Srl

Itävalta

Bunge Austria GmbH

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +43 2162 606 30

 

Portugali

Bunge Iberica Portugal S.A.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +351 21 294 91 00

 

 

Puola

Zaklady Tluszczowe "Kruszwica" S.A.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: + 48 52 35 35 100

 

Bunge Polska Sp. z.o.o.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: + 48 52 35 35 100

 

Warsaw Mathematical Institute Sp. z.o.o.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +48 22 312 46 01

ZTK Property Management Sp. z o.o.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +48 22 335 67 00

Ranska

Bunge France S.A.S.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: + 33 25 116 4400

 

Romania

Bunge Romania Srl

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +40 21 305 32 00

 

Prio Extractie Srl

Prio Biocombustibil Srl

Unirea Srl

Saksa

Bunge Deutschland GmbH

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +49 6213 704 111

Kaikki kyselyt on suunnattava tietosuojava staavalle, jonka yhteystiedot löytyvät liitteestä 1

Walter Rau Lebensmittelwerk e GmbH

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +49 5424 366 777

Walter Rau Neusser Öl und Fett AG

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +49 2131 208 0

Westfälische Lebensmittelwerk e Lindemann GmbH & Co. KG

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +49 5223 8203 20 / +49 5223 8203 14

Bunge Handelsgesellsch aft mbH

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +49 40 822217160

Unkari

Bunge Handelsgesellsch aft mbH

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +49 40 822217160

 

 

Sveitsi

Bunge S.A.

Sähköposti:

[email protected]

Puhelinnumero: +41 22 592 91 00

 

Yhdistyneet kuningas- kunnat

Bunge London Ltd

Bunge Corporation Ltd